โครงการพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริ 
              
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รับโครงการพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ บ้านลำน้ำเขียว หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาป่าโดยชุมชนและเป็นเครือข่ายในการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือขอพระราชทานเพื่อ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและสัตว์ป่า
 
 
 ผลการดำเนินงาน 

                ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และปลูกพืชอาหารชุมชน (Food Bank) ในพื้นที่ ๕๐ ไร่ และก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน ๑๐ แห่ง ฝายแบบกึ่งถาวร ๔ แห่ง ฝายแบบถาวร ๑ แห่ง รวมทั้งจัดทำแนวเขตป่าป้องกันการบุกรุก ระยะทาง ๕ กิโลเมตร จัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติจำนวน ๑ งาน จัดฝึกอบรมราษฎร ๑ รุ่น และเยาวชน ๒ รุ่น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้
 ประโยชน์ที่ได้รับ

                เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน และเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ เป็นการป้องกันและรักษาป่าต้นน้ำและเป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอยของราษฎร บ้านลำน้ำเขียว จำนวน ๑๐๘ ครัวเรือน ๓๓๙ คน พื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ไร่ ได้รับประโยชน์