หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562