หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง อบต.เขาน้อย
 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.
โครงการซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.
โครงการจ้างซ่อมแซมลูกรังและถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านเหวตาบัว จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.
โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุกและถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที 4 จำนวน 8 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.
โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ 2 สายชายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สายบ้านนางทิพวัลย์ สุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง