หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
แผนพัฒนาตำบลเขาน้อย
 
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
-รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบยประมาณ พ.ศ.2564
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบยประมาณ พ.ศ.2563
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบยประมาณ พ.ศ.2562
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-รายงานติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
-รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-รายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560