หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของอบต.เขาน้อย
 
แผน คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของอบต.เขาน้อย
- การแต่งตั้งรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
-แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
- ข้อบังคับ หรือวินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564
- การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565(รอบครึ่งปีแรก)
- รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปีงบประมาณ 2564
- นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
- รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน(พนักงาน) รอบที่ 2/2563
- คำสั่งอนุมัติเดินทางฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563
- ผลการพิจารณากลั่นกรองการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ครู และพนักงานจ้าง รอบที่ 1/2563
- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล
- พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ
- การแต่งตั้งผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน(พนักงาน) รอบที่ 1/2563
 
ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
-พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- ประกาศก.อบต.จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562
- ประกาศก.อบต.จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2562
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
- ประกาศก.อบต.จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น