หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบ
กำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 

 

 

 
 

นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

"โทร 081-2665983"

 
     

สำนักงานปลัด

 
 
 

นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด

 
     

นางสาวจีรนันท์ กำพุฒกลาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายเอกชน วันจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 

นาย วรวิทย์ เชื้อหมอ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธนวรรณ วงษ์คำจันทร์
ครู คศ.1
นายเจนวิทย์ ทาแกง
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นางสาวสุนิสา ศรีสง่า
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวสำเริง กลิ่นหอม
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานที่ธุรการ
นางช่อพัชรินทร์ เปสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ธนวรรณ เกากลางดอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุมาพร อาจศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิไลลักษณ์ ยวงสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชิรธาร เกากลางดอน
ผู้ดูแลเด็ก
นายเสถียร จูปะมะนัย
ภารโรง
นายทรงพล เสิงขุนทด
พนักงานขับรถดับเพลิง
 

 

 

กองคลัง

 

 

 

น.ส.ดาว แสงไกร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 084-2726157

 

   


นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ดาว แสงไกร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

     

นางณิชชา   วรรณพฤกษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวขนิษฐา เฟืองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายประทีป ทองสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
กองช่าง

 

 

 

 

 
 


นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-9779446

 
     

 

 

นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

     
นายพัลลภ ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายสมบูรณ์ บุตรโคตร
คนงานทั่วไป