สำนักงานปลัด     ส่วนการคลัง        ส่วนโยธา


 

 

 
 

นายวิศาล  จันทรศาล
ปลัดอบต.เขาน้อย

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัด

 
 
 
นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     

นางสาวจีรนันท์ กำพุฒกลาง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเอกชน วันจันทร์
นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

นางสาวพรนิภา สงฆ์รักษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธนวรรณ วงษ์คำจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอุมาพร อาจศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
     

นางสาวสำเริง กลิ่นหอม
ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวฐานิศา ต้านกลางดอน
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

นายเสถียร จูปะมะนัย
นักการ

     

อำนาจหน้าที่

สำนักงานปลัด  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบังคับ  งานประชุมสภา 
การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต.
  คณะผู้บริหาร  งานเลือกตั้ง  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
  การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
                 1.
  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ

               
            -  งานสารบรรณ
               
                        -
  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
               
                        -
 งานเลือกตั้ง
               
                        - 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
               
            -  งานบริหารงานบุคคลของอบต.
                 2.
  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ

               
            -  งานนโยบายและแผนพัฒนาตำบล
               
            -  งานวิชาการ
               
            -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
               
            -  งานงบประมาณ
               
            -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
                                         3.  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบ
                                         -  งานกฎหมายและนิติกรรม
                                        -  การดำเนินการทางคดี
                                        -  งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์
                                         -  งานข้อบัญญัติ  อบต.
                                             4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                          -  งานอำนวยการ
                                          -  งานป้องกัน
                                          -  งานช่วยเหลือและฟื้นฟู
                                          -  งานกู้ภัย
                                              5.  งานสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
                                          -  งานสวัสดิการสังคม
                                         -  งานสังคมสงเคราะห์
                                          -  งานฌาปนกิจสงเคราะห์
                                                  6.  งานการศึกษา  กีฬา  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
                          -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม
                                         -  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
                                        -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                        -  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
                          7.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                        -  งานส่งเสริมสาธารณสุขและอนามัย
                                        -  งานพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อม
                                        -  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                                   8.  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีและเยาวชน
                                        -  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
                                        -  งานงานพัฒนาสตรีและเยาวชน
                                                    9.  งานกิจการสภา
                                        -  งานประชุมสภาอบต.
                                        -  งานรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการคลัง

 

 

 
 

นางกฤติญา คุณธรรม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
รักษาการ
หัวหน้าส่วนการคลัง

 

 

   

 

นางณิชชา   วรรณพฤกษ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นางสาวดาว แสงไกร
เจ้าพนักงาน่จัดเก็บรายได้

     

นางสาวตรีทิพยนิภา แร่ป้อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุพรรษา อินทะสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายสายบัว พะนอ
พนักงานจดเลขมาตรวัดน้ำฯ


อำนาจหน้าที่

ส่วนการคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ  -  จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน
  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณ
  การหักภาษี  และนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.  การยืมเงินทดรองราชการ 
ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี 
การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้
  การพัฒนารายได้  การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น

       1.  งานด้านการเงิน
                                     -  งานรับเงิน  -  เบิกจ่ายเงิน
                                     -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                                    -  งานเก็บรักษาเงิน
                                        2.  งานบัญชี
                                    -  งานการบัญชี
                                    -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                                    -  งานงบการเงินและงบทดรอง
                                     -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
                                         3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
                                    -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม
                                     -  งานพัฒนารายได้
                                     -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                                     -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                                         4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
                                     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                                     -  งานพัสดุ
                                      -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนโยธา

 

 

 
 

นายธวัชชัย ลือสูงเนิน
หัวหน้าส่วนโยธา

 
     

 

 

นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์
นายช่างโยธา

 

อำนาจหน้าที่

ส่วนโยธา  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ  จัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.
  งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.  การให้คำแนะนำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่อบต.
  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุม 
ปรึกษา
  ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น

   1.  งานก่อสร้าง
                             -  งานก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
                             -  งานจัดทำข้อมูลและทะเบียนโครงสร้าง
                              -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ
                                2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
                             -  งานประมาณราคา
                            -  งานขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนย้ายอาคาร
               
      -  งานสำรวจ
                            -  งานออกแบบก่อสร้าง
                                3.  งานผังเมือง
                            -  งานสำรวจและแผนที่
                           -  งานวางผังพัฒนาเมือง
                            -  งานควบคุมทางผังเมือง
                            -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง