นายวิศาล  จันทรศาล
ปลัดอบต.เขาน้อย

 
     

สำนักงานปลัด

 
 
 
นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     

นางสาวจีรนันท์ กำพุฒกลาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเอกชน วันจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 

นางสาวพรนิภา สงฆ์รักษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธนวรรณ วงษ์คำจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอุมาพร อาจศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
     

 

นางสาวสำเริง กลิ่นหอม
ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายเสถียร จูปะมะนัย
ภารโรง

     

 

 

ส่วนการคลัง

 

 

 
 

นางกฤติญา คุณธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

   

 

นางณิชชา   วรรณพฤกษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

น.ส.ปัณฑิกา แสงไกร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

     

นางสาวตรีทิพยนิภา แร่ป้อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุพรรษา อินทะสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายสายบัว พะนอ
พนักงานจดเลขมาตรวัดน้ำฯ

 
ส่วนโยธา

 

 

 

 

 
 

นายธวัชชัย ลือสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     

 

 

นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน