หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัอบตณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 


สถานะการเงินการคลัง

 

รายการ
ดาวน์โหลด
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนธันวาคม 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนตุลาคม 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนกันยายน 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมิถุนายน 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนเมษายน 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมีนาคม 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมกราคม 2565
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนธันวาคม 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนตุลาคม 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนกันยายน 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมิถุนายน 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนเมษายน 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมีนาคม 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมกราคม 2564
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนธันวาคม 2563
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563
- รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนตุลาคม 2563