หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
 

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

 

ประกาศ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งแรก วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งแรก ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยแรกของ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 15 เมษายน 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่ม ประชุมสภาสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2563
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2563
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ประกาศระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย