หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 5 เมษายน 2562
หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 5 เมษายน 2562
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 มกราคม 2562
หน้งสือเชิญประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 มกราคม 2562