หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

หัวข้อ
รายงานกาตติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการติดตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาน้อย เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (พ.ศ.2566-2570)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ6 เดือนแรก)
รายงานกาตติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการติดตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 18/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2564
คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 10/2564 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยใสสะอาด 2565 และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564
ประกาศ อบต.เขาน้อย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด" ของอบต.เขาน้อย ประจำปี 2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด"
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.2562
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

มาตรการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้ดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561