หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศอบต.เขาน้อยเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 จังหวัดลพบุรี
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ
  และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ( ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2566
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570)
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
  วันที่ 30 กันยายน 2564 ของอบต.เขาน้อย...รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ประจำปี พ.ศ.2565 ....รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะครั้งที่ 4
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะครั้งที่ 3
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะครั้งที่ 2
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะครั้งที่ 1

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีผ่านธนาคาร โดยการสแกนจ่ายภาษีผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด

ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุป แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565)

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พ.ศ. 2564-2570

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.เขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของอบต.เขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยใสสะอาด 2565 และ "งดรับ งดให้"
  ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...รายละเอียด
ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบยประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  และสำเนาเอกสารอื่นๆประกอบการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าสารของ
  ของทางราชการ พ.ศ.2540....รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับความช่วยเหลือ กรณีการระบาดของโรคลัมปีสกิน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต. เขาน้อย
สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนของอบต.เขาน้อย ประจำปี งบประมาณ 2563
ประกาศอบต. เขาน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน...รายละเอียด
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  ปฏิบัติราชการแทน....รายละเอียด
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
สรุป แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสระสำตัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ต.ค.-ธ.ค.2563)....รายละเอียด
ประกาศ อบต.เขาน้อย เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชกร โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศ อบต.เขาน้อย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด" ของอบต.เขาน้อย ประจำปี 2564
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด"
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ของศพด.อบต.เขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของอบต.เขาน้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ จากกรณีพายุโซนร้อน "โนอึล"
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศใช้แผนดำเนินงานของอบต.เขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 210/2563 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...รายละเอียด
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...รายละเอียด
รายงานความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
  ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1...รายละเอียด
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน...รายละเอียด
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน...รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน
ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น
  ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563......รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของอบต.เขาน้อย
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของอบต.เขาน้อย  
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561
ประกาศข้อบัญญัติอบต.เขาน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2561
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารสวนตำบลเขาน้อย
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ข้อบัญญัติกิจการประปา พ.ศ. 2552
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ข้อบัญญัติตำบลการควบคุม แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประกาศข้อบัญญัติอบต.เขาน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย พ.ศ. 2551
 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายวิศาล จันทรศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
แปรูปสินค้าทางการเษตรสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ 4 บ้านเหวตาบัว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิศาล จันทรศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ หมู่ 2 บ้านปรางค์น้อยพัฒนา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิศาล จันทรศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก จิตอาสา
และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมการรำบวงสรวง
ถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในวันที่ 11 ,16 กุมภาพันธ์ 2565
ณ วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
26 ม.ค. 2565 นายวิศาล จันทรศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลทุกคน
ร่วมกิจกรรมแสดงพลัง และเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต้านโกง เพื่อองค์กรสุจริต โปร่งใส
"การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดยการให้บริการตามลำดับบัตรคิว"
2 เมษายน 2564
นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม นายก อบต.เขาน้อย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและผู้นำชุมชน
ร่วมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
วันที่ 28-30 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์คันทรีคลับ
อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
กิจกรรมตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ฝายหนองช้างหล่ม
ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วัดบ้านฉางประชานิมิตร

ปัจจุบันศิลาจารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ
เป็นโบราณวัตถุที่ได้รับการเคารพสักการะของชาวบ้านในละแวกนั้น
ตั้งอยู่ในศาลาข้างหอระฆัง สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวัน


                                                                             ..รายละเอียด
โครงการพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
รับโครงการพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ บ้านลำน้ำเขียว หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย
ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เพื่อให้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน
และเป็นเครือข่ายในการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ได้มีหนังสือขอพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและสัตว์ป่า
 
วัดคีรีบัววนาราม (ถ้ำคูหาสวรรค์)
 
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ภายใต้ภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้ง ของวัด มีถ้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ 4 ถ้ำ
มีพระพุทธรูปไว้สำหรับบูชา ฤดูร้อนจะเย็นสบาย ฤดูหนาวก็จะอบอุ่น
สามารถเดินทะลุออกอีกทางด้านหนึ่ง ของถ้ำได้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่ง สำหรับ ผู้ชื่นชอบธรรมชาติ