หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

 

เรื่อง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศอบต.เขาน้อย เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 11/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมุลข่าวสารการสร้างการรับรุ้สู่ชุมชนครั้งที่ 21/2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมุลข่าวสารการสร้างการรับรุ้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมุลข่าวสารการสร้างการรับรุ้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 279 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 278 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 277 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 230 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 229 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
คำสั่งอบต.เขาน้อย ที่ 228 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
- โครงสร้างองค์กร มาตรา 7(1)
- อำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2)
- สถานที่ติดต่อ มาตรา 7(3)
- กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)
- ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 7(5)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

- ผลการพิจารณา มาตรา 9(1)
- นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2)
                o นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
                o แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9(3)
                o แผนการดำเนินงาน
                o ข้อบัญญัติงบประมาณ
                o แผนพัฒนาท้องถิ่น

- คู่มือ หรือคำสั่ง มาตรา 9(4)
                o คู่มือบริการประชาชน
                o คำสั่ง

- สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรสอง มาตรา 9(5)
- สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9(6)
                o สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บมูลฝอย
       
  - มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มาตรา 9(7)
                 o การดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
                 o ร่างพระราชกฏษฎีกาจัดตั้งสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
                 o สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุม ดตช.

- ข้อมูลข่าวสารอี่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9(8)
                 o ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                 o สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)
                 o สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
                        ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551
                        ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561
                 o แผนอัตรากำลัง 3 ปี
                 o แผนจัดหาพัสดุ
                 o ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
                 o งบแสดงฐานะทางการเงิน
                 o รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
                
 o  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
                 o รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
                 o รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร