หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบ
กำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 
 
 

 

ภูมิประเทศ

ตำบลเขาน้อยเป็น 1 ใน 6 ตำบลในเขตอำเภอลำสนธิ  ตั้งอยู่ ณ 130 หมู่ที่ 1 บ้านปรางค์น้อย ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ  มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอลำสนธิประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ  110  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้
                        
                        ทิศเหนือ
            จด        ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
                       
ทิศใต้                จด        ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
                       
ทิศตะวันออก       จด        ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
                       
ทิศตะวันตก         จด       
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

เขตปกครองและประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 3,432 คน แยกเป็นชาย 1,746 คน หญิง 1,686 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 47.67 คนต่อตารางกิโลเมตร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน/ผู้ปกครอง

จำนวนประชากร
 

รวม (คน)

จำนวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านปรางค์น้อย            นายดำรงค์   เชื้อพัฒนา

411

373

784

338

2

บ้านปรางค์น้อยพัฒนา    นางฉลวย   ภูมิโคกรักษ์

378

385

763

231

3

บ้านหนองช้างหล่ม        นายมานิตย์   บุตรทัน

375

355

730

258

4

บ้านเหวตาบัว              นายฉัตรชัย  ใหญ่ไล้บาง  (กำนัน)

406

400

806

339

5

บ้านลำน้ำเขียว             นายจำลอง   จิตติรัศมี

210

212

422

180

รวม

จำนวน  5  หมู่บ้าน

1,780

1,725

3,505

1,346

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ณ เดือน เมษายน 2564
 
ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต จากตารางด้านล่าง จำนวนประชากร แต่ละปี เพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มากนัก ซึ่งระหว่างปีมีการเกิด ตาย และย้าย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

หมู่ที่

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

1

754

769

773

785

2

732

750

761

763

3

710

721

728

730

4

758

782

795

806

5

359

410

418

422

รวม

3,313

3,432

3,475

3,505

 
ศาสนา

ประชาชนในตำบลเขาน้อย  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 6 แห่ง คือ
           
1.  วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง              ตั้งอยู่ที่              บ้านปรางค์น้อย                หมู่ที่  1
           
2.  วัดปรางค์น้อย                         ตั้งอยู่ที่              บ้านปรางค์น้อยพัฒนา        หมู่ที่  2
           
3.  วัดบ้านฉางประชานิมิต               ตั้งอยู่ที่              บ้านหนองช้างหล่ม            หมู่ที่  3
           
4.  วัดใหม่เหวตาบัว                       ตั้งอยู่ที่              บ้านเหวตาบัว                   หมู่ที  4
           
5.  วัดถ้ำคีรีบัววนาราม                   ตั้งอยู่ที่              บ้านเหวตาบัว                   หมู่ที่  4
           
6.  วัดป่าชุมชน                            ตั้งอยู่ที่              บ้านลำน้ำเขียว                 หมู่ที่  5


เส้นทางคมนาคม 

การคมนาคมของตำบลเขาน้อย  สามารถเดินทางโดยใช้  2  เส้นทาง  คือ
           
1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2256  ด่านขุนทด – ท่าหลวง เป็นถนนลาดยางจากจังหวัดลพบุรีถึงตำบลเขาน้อย

            2.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
2247  ปากช่อง - ลำสนธิ เป็นถนนลาดยางจากอำเภอลำสนธิ
ถึงตำบลเขาน้อย