"การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการให้บริการตามลำดับบัตรคิว"