องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมการรำบวงสรวง
ถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในวันที่ 11 ,16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี