26 ม.ค. 2565 นายวิศาล จันทรศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลทุกคน ร่วมกิจกรรมแสดงพลัง
และเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ต้านโกง เพื่อองค์กรสุจริต โปร่งใส