วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิศาล จันทรศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ 2 บ้านปรางค์น้อยพัฒนา