วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิศาล จันทรศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก จิตอาสา และประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรมโครงการจัดสภาพแวดล้อม ภายใน-ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย