วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายวิศาล จันทรศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
แปรูปสินค้าทางการเษตรสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ 4 บ้านเหวตาบัว