หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 

 

E-Services ของอบต.เขาน้อย
- แจ้งเบาะแสสถานที่ที่พบเห็นป้ายที่ผิดกฎหมายในเขตอบต.เขาน้อย
- แบบคำร้องทั่วไป

- แบบคำร้องแจ้งการขอรับบริการ
เช่น การขอน้ำอุปโภค - บริโภค
การซ่อมระบบประปา หรือแจ้งน้ำไม่ไหล
การซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
การตัดแต่งกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้า
อื่นๆ:

- แจ้งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
- แจ้งร้องทุกข์-ร้องเรียน
- ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
- แบบแสดงความคิดเห็น