หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
ผู้บริหารอบต.เขาน้อย
สมาชิกสภาอบต.เขาน้อย
บุคลากรอบต.เขาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขาน้อย
ทะเบียน/ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
แผนที่อบต.เขาน้อย
ติดต่ออบต.เขาน้อย
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถานะการเงินการคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบ
กำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.เขาน้อย
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ระเบียบ กฎหมาย/คู่มือปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
 
   
 

 


       

 
 

 
 

นาย วิศาล จันทรศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย


" สายตรงนายกอบต.เขาน้อย "
โทร 086-1234832

 

 

                                                                

         
 

 

 
 

นายวิเชียร แสงสัตรา
รองนายกอบต.เขาน้อย
เบอร์โทร 088-4606369

 

นายสำราญ ภูมิโคกรักษ์
รองนายกอบต.เขาน้อย
เบอร์โทร 089-2102633

 

 

 

นายอำนวย ต้านกลางดอน
เลขานุการนายกอบต.เขาน้อย
เบอร์โทร 065-6856539

 

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 

นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

"โทร 081-2665983"

นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด
"โทร 081-2665983"

น.ส.ดาว แสงไกร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 084-2726157

นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-9779446